Závěrečné zkoušky

viola2

Termíny státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/2020

1. – 5. 2. 2020 (odevzdání prací do 4. 1. 2020)
22. – 25. 6. 2021 (odevzdání prací do 21. 5. 2021)
6. – 8. 9. 2021 (odevzdání prací do 31. 7. 2021)

Zakončení Bc. studia pro studenty se započetím studia mezi lety 2009/2010 až 2015/2016

Bakalářská zkouška se skládá z následujících části a vždy v uvedeném pořadí:

  1. obhajoby bakalářské práce
  2. ústní zkoušky o třech částech: Přehled dějin hudby, Základy skladebných nauk, Základy metodologie oboru

Termíny na obhajobu a ústní zkoušku jsou stanoveny zvlášť. Příprava na místě pouze s psacími potřebami po dobu 45 minut.

Požadavky na ústní zkoušku

  • Základy skladebných nauk – otázky jsou zadávány z oblasti hudební tvorby 18. a 19. století (jedna věta, zpravidla komorní hudba), student obdrží při zadání otázky rovněž notový materiál a audio nahrávku. Úspěšné zodpovězení otázky předpokládá výklad hlavních formálně-strukturálních a harmonických jevů.
  • Přehled dějin hudby – otázky jsou zadávány z období od středověku až po současnost a zjišťují znalosti faktografie (časové a geografické vymezení, hlavní osobnosti, díla, druhy/formy včetně stručné stylové charakterizace a kulturně-společenského kontextu) i schopnost strukturovaného výkladu. (Tematické okruhy otázek viz sylaby kursů Přehled dějin hudby I a Přehled dějin hudby II).
  • Základy metodologie oboru – otázky jsou zadávány z období od středověku až po současnost a zjišťují znalosti pramenů, základní literatury, edic a hlavních metodických postupů a problémů souvisejících s konkrétním hudebně-historickým obdobím, hudebním druhem či skladatelskou osobností.

Zakončení NMgr. studia pro studenty se započetím studia mezi lety 2009/2010 až 2015/2016

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících části a vždy v uvedeném pořadí:

  1. obhajoby diplomové práce
  2. ústní zkoušky o třech částech: Teorie hudby, Dějiny hudby a Systematická hudební věda

Termíny na obhajoby a ústní zkoušku jsou stanoveny zvlášť. Příprava na místě pouze s psacími potřebami po dobu 60 minut.

Požadavky na ústní zkoušku

  • Hudební teorie – otázky jsou zadávány z tvorby 18. až raného 20. století (zpravidla jedna věta orchestrální sazby), student obdrží při zadání otázky rovněž notový materiál a audio nahrávku. Úspěšné zodpovězení otázky předpokládá výklad hlavních formálně-strukturálních, harmonických, instrumentačních a dalších kompozičních parametrů.
  • Dějiny hudby – otázky jsou zadávány z období od středověku až po současnost a zjišťují jak znalosti faktografické, tak i schopnost tato fakta (časové a geografické vymezení, reprezentativní osobnosti, díla, formy/druhy včetně podrobnější stylové charakterizace) vzájemně vyložit v strukturovaném výkladu a v souvislostech (hudebních, kulturně-společenských) a s ohledem na současné muzikologické bádání. (Tematické okruhy otázek viz sylaby kursů Přehled dějin hudby I a Přehled dějin hudby II).
  • Systematická hudební věda – otázka je zadávána podle předchozí volby uchazeče (přihláška k SZZK) z okruhů hudební estetiky, hudební psychologie, etnomuzikologie a organologie, a to zásadně na základě absolvování příslušných kurzů během studia, v rozsahu stanoveným jednotlivými sylaby a v souladu s aktuálními možnostmi pracoviště zajistit pro přislušnou specializaci zkoušejícího. Z tohoto důvodu je nutné ohlásit zájem o příslušnou specializaci nejpozději dva měsíce před plánovanou státní závěrečnou zkuoškou.

Zakončení Bc. studia pro studenty se započetím od roku 2016/2017

Zkouška se skládá ze tří částí. Pro podrobné informace k průběhu zkoušky a základní bibliografii viz jednotlivé PDF níže:

Zakončení NMgr. studia pro studenty se započetím od roku 2016/2017

Zkouška se skládá ze dvou částí. Pro podrobné informace k průběhu zkoušky a základní bibliografii viz jednotlivé PDF níže:

Zakončení Ph.D. studia

Státní doktorská zkouška má formu odborné rozpravy o širších kontextech a souvislostech tématu disertační práce. Vedle faktografických znalostí by měli doktorandi a doktorandky prokázat dobrou orientaci v současném stavu bádání a reflektovat aktuální odbornou literaturu k dané oblasti výzkumu. Zkouška probíhá komisionálně, zkušební komise je jmenována podle pravidel stanovených Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia FF UK (https://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/studijni-predpisy-a-rady/).

Doktorandi a doktorandky mají 30 minut na přípravu, na vlastní zkoušku je vyhrazeno dalších 30-60 minut.

Úvod > Studium > Studentům > Závěrečné zkoušky