Závěrečné práce

viola2

Závazné informace a manuály ke zpracování a odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací a k jejich zadávání do SIS najdete na stránkách fakulty.

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Všichni studenti, kteří mají zadanou bakalářskou nebo diplomovou práci, musí navštěvovat seminář týkající se období/tématu, kam téma jejich práce spadá, nebo do semináře, který je tomuto tématu nejblíže. Fakt, že řádný vedoucí jejich práce sám seminář nevede, na tomto nic nemění; každý musí do nějakého semináře docházet.

Digitální univerzitní repozitář (archiv závěrečných prací)

Disertační práce

Disertační práce představuje samostatný badatelský výkon doktoranda/doktorandky na zvolené výzkumné téma. Na počátku práce by měla stát relevantní badatelská otázka a jasně formulovaný problém, který je v dalším průběhu práce nově zkoumán a detailněji promýšlen. Výsledný text by měl přinést důkladné a přesvědčivé pojednání zvoleného tématu a představovat zřetelný přínos k dosavadnímu stavu bádání o dané problematice.

Strukturování textu záleží na povaze zvoleného tématu a s tím souvisejících metodách zkoumání; obojí je však třeba podrobně představit a zdůvodnit v úvodu práce. Jak již bylo naznačeno, každé zkoumané téma je nutné vztáhnout k dosavadnímu stavu bádání, a to v domácím i v mezinárodním kontextu. Použité prameny a relevantní literatura k tématu jsou zpravidla pojednány a kriticky vyhodnoceny v úvodní kapitole práce; i vlastní text práce je však vystavěn na kritickém čtení pramenů i literatury, což se odráží v stavbě argumentace a v poznámkovém aparátu. Závěrečný soupis veškeré použité literatury a pramenů je samozřejmou povinností stanovenou i formálními pravidly FF UK pro vypracování disertační práce. Nutnou součástí disertační práce je vlastní interpretační výkon, ať už opřený více o pramenné studium nebo o literaturu. Při zpracování disertačního tématu je vhodné vyhýbat se ryze popisnému způsobu výkladu a hromadění faktů. Transkripce, překlady, spartace, soupisy, popisy pramenů či hudebních struktur apod. mohou být součástí práce, ale zpravidla nemohou tvořit její těžiště. Celý text musí prokázat nejen důkladnou obeznámenost s problematikou, ale zároveň rozvinutou míru kritického myšlení, analytických schopností, kontextualizace a zobecnění.

Doporučený minimální rozsah práce je 120 NS, kvalita argumentace, původnost a celkový vědecký přínos jsou však rozhodující.

Úvod > Studium > Studentům > Závěrečné práce