O nás

struny1

Ústav hudební vědy

Ústav hudební vědy je významným centrem české muzikologie s nejdelší tradicí v zemi. Jeho historie na pražské univerzitě sahá až do roku 1865 a je spjatá s několika zakladatelskými osobnostmi oboru (více v sekci Historie). Díky svým vědeckým aktivitám zdaleka přesahujícím regionální kontext představuje Ústav hudební vědy i po více než sto padesáti letech významné místo na mapě evropské a světové muzikologie.

Ústav hudební vědy v současné době zajišťuje prezenční studium oboru hudební věda v jedno i dvouoborovém bakalářském a jedno i dvouoborovém navazujícím magisterském stupni v češtině a prezenční i kombinované doktorské studium hudební vědy v češtině, němčině a angličtině. Umožňuje také získání docentské a profesorské habilitace.

Součástí Ústavu hudební vědy je dobře vybavená oborová knihovna s moderním badatelským zázemím a přístupem do specializovaných muzikologických on-line databází.

Studium

Ústav hudební vědy dnes sdružuje pestrou a otevřenou společnost učitelů a studentů nejrůznějších vědeckých expertíz, muzikantských dovedností a kulturních zájmů. Jako vyučující se stále novým generacím studentů společně snažíme předávat nejen námi nabyté poznatky a své uvažování o hudbě, ale především podporovat různorodé a inovativní způsoby přemýšlení a psaní o nekonečně rozmanitém světě hudby, který nás samotné nepřestává fascinovat.

Za největší přednost našeho Ústavu považujeme těsné sepjetí mezi výukou a vědou. V tom se držíme své nejlepší historické tradice. Přednost vždy dostává kvalita před kvantitou, individuální přístup před anonymitou a kolegiální vztahy před autoritativností. Tak jako na těch opravdu dobrých světových univerzitách, si proto i my zakládáme na studiu v malých skupinách a na seminárním systému výuky. Jsme pevně přesvědčeni, že právě tento způsob studia dává největší smysl a poskytuje studentům pevný základ kritického myšlení a psaní s ohledem na co nejširší budoucí uplatnění.

I my totiž víme, že většina absolventů bude získané poznatky a dovednosti uplatňovat mimo oblast vědy. Nedílnou součást všech stupňů studia proto představují široké možnosti zahraničních stáží rozvíjejících vedle odbornosti především jazykové, ale i širší sociální a kulturní kompetence. Samozřejmou součástí bakalářského i navazujícího magisterského studia jsou na praxi zaměřené předměty a povinné praxe v hudebních a souvisejících kulturních institucích.

Věda

Malé personální obsazení pracoviště a zároveň snaha nabídnout ve výuce výzkumnou expertízu v tématech od evropského středověku po současnost, včetně vhledu do nezápadních hudebních tradic, znamená, že každý badatel pokrývá unikátní výseč hudebně historické anebo kulturní problematiky, pochopitelně bez nároku na úplnost. Různorodost badatelských problémů, s nimiž se ve svém výzkumu setkáváme a které se snažíme také pedagogicky zprostředkovávat, vyžaduje odlišné přístupy a metody, od historických metod práce s hudebními prameny či hudební paleografie a ediční problematiky až po kvalitativní metody, jako je terénní výzkum či výzkumný rozhovor, a přístupy kulturní analýzy a současné teorie.

Náš vlastní individuální výzkum se soustředí na řadu témat. Silnou historickou tradici má u nás studium hudby před rokem 1600, oblast gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a renesanční hudební kultury v českých zemích, a to i notační a ediční praxe této hudby. V oblasti hudby po roce 1600, hudby baroka, klasicismu a hudby 19., 20. a 21. století se nás několik zabývá problematikou hudebního divadla v českých zemích v širším evropském kontextu. V souvislosti s českým 19. a 20. stoletím někteří kolegové studují oblast domácí skladatelské produkce a její recepce, ale také například problematiku hudby a nacionalismu a ediční praxe české hudby 19. století. Historickou a západní doménu muzikologie doplnilo v posledních letech kulturní studium hudby, konkrétně etnomuzikologický výzkum jihoafrické hudební populární a náboženské kultury a kulturní analýza hudebního divadla 20. a 21. století.

Ve všech těchto oblastech naši badatelé publikují, účastní se domácích i mezinárodních konferencí a sami je organizují, anebo vedou či se spolupodílejí na prestižních výzkumných grantech, včetně mezinárodních (GA ČR, HERA aj.). Více v osobních profilech.