Rigorózní řízení

struny2

Ústav hudební vědy nabízí možnost získání titulu PhDr. v rámci rigorózního řízení. Rigorózní zkouška sestává ze dvou částí.

  • Obhajoba písemné práce
  • Ústní část

Práce musí v zásadě splňovat požadavky, kladené na práci disertační (neboli práci, která je podkladem pro získání titulu Ph.D.), tzn. musí mít odpovídající rozsah nejméně 150 stran, musí přinášet původní badatelské výsledky založené na pramenném výzkumu, a musí mít patřičné formální vybavení v podobě soupisu relevantních pramenů a literatury k zpracovávanému tématu, poznámkového aparátu a cizojazyčného abstraktu a résumé. Na rozdíl od disertační práce lze jako rigorózní práci předložit i dopracovanou a rozšířenou magisterskou práci diplomní, která splňuje uvedené parametry.

Ústní část zahrnuje obvykle dvě otázky, tj. otázku z dějin evropské hudby (případně – podle specializace uchazeče/uchazečky – otázku z některé disciplíny tzv. „systematické muzikologie“, například z hudební estetiky, hudební teorie, hudební psychologie či etnomuzikologie) a otázku, která se týká metodologie oboru. Při ústní rozpravě nejde na prvním místě o zjišťování faktografických vědomostí, ale o to, zda a nakolik se uchazeč/ka orientuje v širších oborových, případně mezioborových souvislostech a zná aktuální odbornou literaturu.

Úvod > Studium > Uchazečům > Rigorózní řízení