O studiu hudební vědy na UK

struny2

Co je hudební věda

Hudební věda je akademický obor, který se zabývá teoretickou reflexí hudby. Zajímá nás, jak hudba a její provozování funguje v různých historických a kulturních kontextech, co pro koho znamená; proč a jak ji lidé tvoří, jak o ní přemýšlejí a píší; kdo, jak a proč ji poslouchá či provozuje; na jaké nástroje či jakými hlasy; v improvizované nebo komponované podobě; jako ústně-sluchovou tradici či jako písemně fixované dílo; jako zábavu, politický nástroj či prostředek estetického či náboženského vytržení; jako funkční součást něčeho dalšího nebo jako autonomní umění, kterému se soustředěně naslouchá a další otázky.

Aby byli hudební vědci schopni na tyto otázky odpovídat, začali postupně používat celou řadu výzkumných metod. Některé z nich jsou bytostně muzikologické, jako třeba hudební analýza a různé její přístupy umožňující porozumět hudební stuktuře. Jiné metody sdílí hudební věda s dalšími obory, tradičně s historií, ale také filologií, dějinami umění, estetikou, antropologií, sociologií, lingvistikou a dalšími. Pracujeme s historickými hudebními prameny, provádíme kritiku notového textu (a připravujeme notové edice), studujeme dobové výpovědi o hudbě a její provozovací praxi. Směrem k současnosti provádíme terénní výzkum, v jehož rámci posloucháme, pozorujeme, mluvíme s lidmi a studujeme jejich hudební aktivity na Internetu; zajímají nás audiovizuální média, zvuk a spoustu dalšího.

Naším cílem je zprostředkovat vám během bakalářského studia vhled do co největšího množství oblastí a výzkumných metod, v navazujícím magisterském studiu pak prohloubit schopnost vědeckého myšlení a umožnit větší specializaci podle vašeho vlastního zájmu. Co konkrétně z široké škály možností, které současná muzikologie nabízí, děláme a co se u nás můžete naučit, na to vám odpoví informace o odborné činnosti pracoviště, profily jednotlivých vyučujících, informace o průběhu studia anebo stručné intro o nás.

Kdo je vhodným/ou uchazečem/kou o studium hudební vědy

Zajímáte se o hudbu víc než jenom jako o způsob trávení volného času, zábavy a odreagování, případně více než jen jako profesionální hudebníci, nebo si něco takového dokážete představit?

  • Zajímá vás, jak hudba funguje uvnitř, jakou roli hraje ve společnosti a v kultuře, jak ji lidé provozují, zakoušejí a uvažují o ní?
  • Zajímá vás evropská hudební historie, ale rádi byste se dozvěděli také něco o hudbě jiných kulturních tradic; zajímá vás současná hudební kultura?
  • Chcete si zkusit pracovat s historickými prameny a rekonstruovat minulé hudební světy, uvažovat nad jejich významem pro současnost anebo se etnografickou či kulturně analytickou metodou pokusit zjistit, jak lidé provozují a chápou hudbu či nejrůznější audiovizuální obsahy v konkrétních sociálních, kulturních a mediálních kontextech dnes?
  • Chcete se seznámit s tím, jak fungují hudební a hudebně-badatelské instituce u nás?
  • Rádi byste si zkusili napsat publicistický text, ale naučili se myslet a psát o hudbě také sofistikovaněji?
  • Nebojíte se hudební teorie a analýzy, čtení historických i současných textů ani studia v archívu, v terénu s živými lidmi či na Internetu?

Pak jste ideálními kandidáty či kandidátkami na to podat si svou přihlášku na jedno- či dvouoborové bakalářské studium hudební vědy na UK. Ať jste z gymnázia, z konzervatoře, nebo za sebou máte jiné vzdělání ukončené maturitou a máte aspoň elementární znalosti hudební teorie a praxe, přihlašte se a zkuste to u přijímacích zkoušek.

Pokud si nejste jistí, že to zvládnete rovnou, přihlašte se na náš přípravný kurz, který vás na přijímací zkoušky spolehlivě připraví. Kurz nabízí nejen historicky zaměřené lekce, ale také cvičení ve sluchové analýze a základy hudební teorie. Takže jestli jste až doposud byli především hudebními nadšenci, hudbě se věnujete spíš amatérsky, ale strašně moc byste to chtěli zkusit, tenhle kurz vám rozhodně pomůže.

Máte-li bakalářské studium hudební vědy či jiného zpřízněného oboru jinde už za sebou, přihlašte se rovnou do našeho navazujícího jedno- či dvouoborového magisterského studia. Vedle vaší schopnosti hudební analýzy a vašich znalostí základů metodologie oboru bereme v úvahu především kvalitu vaší bakalářské práce (nebo její části, nemáte-li ji v době konání zkoušek ještě celou hotovou, a to v jakékoli zpřízněné oblasti humanitních věd). Vaše schopnost kriticky myslet a vyargumentovaně psát je pro nás prvořadým kritériem. Nejste si jistí, zda k nám doopravdy chcete a co čekat? Součástí zkoušky je ústní pohovor, kde se s vámi o vašich představách o studiu rádi pobavíme.

Proč studovat hudební vědu na UK

Ústav hudební vědy nabízí studium vedené v ČR i mezinárodně respektovanými odborníky. Pravidelně publikujeme a prezentujeme výsledky svého bádání nejen na domácích platformách, ale i v zahraničí. Jsme členy domácích i mezinárodních vědeckých týmů, společností a komunikačních sítí. Také své studenty a studentky motivujeme k tomu, aby přemýšleli v kontextu mezinárodní vědy, vyjížděli na studijní pobyty do zahraničí a už během studia se účastnili mezinárodních odborných aktivit. I díky této přípravě jsou absolventi našeho bakalářského a magisterského studia schopni úspěšně pokračovat v magisterském či doktorském studiu muzikologie také na zahraničních univerzitách (v poslední době například Universität Wien, Universität zu Köln, University of Huddersfield).

Za naši největší přednost považujeme těsné sepětí mezi výukou a vědou. Preferujeme kvalitu před kvantitou, individuální přístup před anonymitou a kolegiální vztahy před autoritativností. Tak jako na těch opravdu dobrých světových univerzitách si i my zakládáme na studiu v malých skupinách a na seminárním systému výuky, kde s vámi někdy pracují dokonce dva vyučující najednou. To sice vyžaduje na jedné straně nemalé studijní nasazení ze strany vás studentů a studentek a značné pedagogické nasazení nás vyučujících, jsme ale pevně přesvědčeni, že právě tento způsob studia dává největší smysl.

Zázemí a výhody studia hudební vědy na UK

Praha je nejvýznamnějším centrem akademických knihoven v ČR. Všichni studující hudební vědy mají k dispozici specializovanou oborovou knihovnu Ústavu hudební vědy, rozsáhlou Knihovnu FF UK a její další odborná oddělení a studovny. Národní knihovnu České republiky či Městskou knihovnu v Praze s jejich bohatě vybavenými hudebními odděleními (studovny, online databáze, Souborný hudební katalog, historické hudební prameny aj.) najdete zase jen pár kroků od fakulty. K dispozici je také nedaleká Muzikologická knihovna Ústavu dějin umění AV ČR.

Zázemí UK nabízí možnost nejširšího výběru volitelných předmětů z humanitních a společensko-vědních disciplín v celé ČR. Můžete volit jak z nepřeberné nabídky oborů FF UK, tak zaměřením blízké FHS UK a FSV UK či odkudkoli jinde na UK a rozšiřovat si své znalosti směrem k větší interedisciplinaritě, kterou velmi podporujeme. Vše, co takto absolvujete, se vám započítá do studia v rámci volitelných předmětů.

Status studentů a studentek Univerzity Karlovy v Praze vám poskytuje zázemí velké a prestižní univerzity, jako je třeba široká nabídka možností studia v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a dalších mezifakultních a meziuniverzitních dohod, nebo volný přístup do neomezeného světa vědeckých fulltextových, bibliografických, audio-vizuálních či jiných databází a mnoho dalšího.

Ať už jako absolventi a absolventky zůstanete v oboru či nikoli, váš diplom z UK bude mít vždy patřičnou váhu a vaše znalosti, dovednosti a zkušenosti nabyté náročným studiem u nás vám nikdo nevezme.

Způsob studia hudební vědy na UK

O konkrétním průběhu vašeho studia rozhodují studijní plány. Ačkoli nabízíme kurzy různých typů (přednášky, semináře, cvičení), těžiště výuky představuje práce seminárního typu v malých skupinách. Zde budete mít již od prvního ročníku možnost tříbit své kritické myšlení a rozvíjet svou kreativitu při práci na přiměřeně obtížných badatelských (mini)tématech, a to v podstatě metodou learning by doing. Při výuce klademe důraz na rozvíjení kritického a kreativního myšlení, schopnost diskuse a samostatnost. Připravte se také na četbu české i cizojazyčné odborné literatury a na samostatnou práci s historickými prameny, případně i na terénní výzkum či práci s audiovizuálními obsahy. Bakalářské a diplomové práce našich studentů a studentek nejsou kompiláty, ale představují vždy výsledky nového primárního výzkumu.

Na jaká témata se na pražské hudební vědě zaměřujeme

Zjednodušeně lze říci, že v současné době výuka pokrývá všechna historická období evropské umělecké hudební tradice od středověku po současnost a vybraná témata ze soudobých hudebních kultur v globální perspektivě a poskytuje základy v oblasti hudební teorie a analýzy. Těžiště výuky tradičně spočívá v osvojování si metod historické práce zaměřené na evropskou uměleckou hudební kulturu, ale vytváří dostatečný prostor také pro metody kulturní analýzy a etnogragie.

Během bakalářského studia se kromě všeobecných přehledových kurzů prakticky seznámíte s metodami výzkumu hudby

  • před rokem 1600 (středověk a renesance),
  • po roce 1600 (baroko, klasicismus, 19. a začátek 20. století), kde se uplatňují zejména metody historické práce, a
  • soudobé hudební kultury (20. a 21. století s historickými přesahy do 19. století), kde se seznámíte s metodami kulturního studia hudby a etnomuzikologie.

navazujícím magisterském studiu si svou cestu volíte svobodněji podle svého zaměření.

Abychom vám poskytli co nejaktuálnější informace o současném bádání v dané problematice, zaměřujeme se při výuce obvykle na témata blízká našim specializacím. Učíme, co sami děláme a o čem bádáme. Kromě několika všeobecných přehledových kurzů v bakalářském studiu proto neočekávejte nabídku předmětů „o všem“. K uspokojení vašeho individuálního zájmu prakticky o jakékoli téma ale zpravidla existuje bohatá odborná literatura, s jejímž výběrem vám rádi pomůžeme. A jsou zde také téměř neomezené možnosti výměnného studia na zahraničních univerzitách.

Co se studiem hudební vědy na UK naučíte

V bakalářském studiu záskáte kvalitní základy teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti hudební vědy. V oblasti znalostí získáte především solidní přehled v problematice studia evropské umělecké hudební tradice od středověku po současnost, ale dostane se vám i vhledu do různých způsobů studia neevropských hudebních tradic. Prakticky si osvojíte základy metod historické práce s hudebními prameny a základy metod etnomuzikologie a kulturního studia zejména současné hudební kultury. Naučíte se rozumět hudební struktuře v pojmech hudební teorie a analýzy a tuto strukturu vhodně historicky a kulturně analyzovat a interpretovat.

Vedle specifických oborových znalostí a dovedností si osvojíte řadu neméně důležitých měkkých dovedností, které uplatníte v jakékoli oblasti své budoucí praxe bez ohledu na setrvání v oboru. Sem patří na prvním místě základy kritického myšlení při práci s odbornými texty – českými i cizojazyčnými – a při řešení konkrétních badatelských otázek. Naučíte se pracovat samostatně, stanovovat si cíle a postupy k jejich dosažení. Naučíte se teoreticky reflektovat odborné problémy. Samozřejmostí by se vám mělo stát také interdisciplinární uvažování a uvažování v širších souvislostech. Díky dvěma praxím v obou typech studia získáte konkrétní představu o možnostech budoucího uplatnění.

Při studiu u nás se vám dostane základů kvalitního humanitního vzdělání. Po absolvování bakalářského studia budete připraveni na možné pokračování v navazujícím magisterském studiu hudební vědy nebo dalších humanitních oborů, stejně jako pro vstup do praxe v oboru i mimo něj (viz níže).

navazujícím magisterském studiu máte možnost prohlubovat své znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu hudební vědy (viz výše) nebo příbuzných oborů. Narozdíl od všeobecného Bc. studia, v NMgr. studiu získáte specializovaný vhled do vámi zvoleného tématu z nabídky, kterou umožňuje aktuální personální obsazení pracoviště. Sem spadá zejména hudebně-historický výzkum starší nebo novější evropské umělecké hudební tradice či etnomuzikologie a kulturní studium převážně současné hudby nejrůznějšího kulturního a sociálního původu.

NMgr. studium hudební vědy vás naučí samostatnému vědeckému uvažování a řešení badatelských problémů v oblasti hudební vědy s možným využitím jejich obecných principů v jakékoli budoucí praxi. Protože důraz v tomto stupni studia klademe zejména na hloubku porozumění konkrétním studovaným tématům, osvojíte si zde především schopnost komplexního a kreativního uvažování a kladení si inovativních otázek. Používání praktických muzikologických dovedností (pramenná kritika, kritické čtení odborné literatury, teoretické uvažování apod.) by pro vás po absolvování mělo být již samozřejmostí. Díky dvěma praxím v obou typech studia a dalším prakticky zaměřeným předmětům získáte konkrétní představu o možnostech budoucího uplatnění.

NMgr. studium vás připraví na vstup do praxe v oboru i mimo něj (viz níže). Můžete rovněž pokračovat v doktorském studiu hudební vědy nebo dalších spřízněných humanitních oborů.

Uplatnění absolventů a absolventek

Možnosti uplatnění po absolutoriu bakalářského a navazujícího magisterského studia jsou relativně široké, v konečném důsledku ale vždy záleží na vašich dalších znalostech, dovednostech, praktických zkušenostech a preferencích. Absolvent/ka hudební vědy (dále zde typ studia nerozlišujeme, rozhodují vstupní požadavky zaměstnavatele) je skvěle připraven pro odbornou práci v badatelských institucích – archívech, muzeích, knihovnách či hudebních vydavatelstvích jako hudební redaktor apod. Je připraven také pro pozice hudebních dramaturgů, hudebních publicistů aj. v oblasti médií – rozhlase, televizi, v tištěných či internetových médiích. Naši absolventi působí na pozicích hudebních dramaturgů či na jiných pozicích v uměleckých institucích typu orchestrů, divadel, hudebních festivalů apod., ale také ve státní správě na pozicích souvisejících s kulturou či v nevládních a neziskových organizacích. Častou oblastí uplatnění je také oblast hudebního vzdělávání, které ale předpokládá současné získání nebo doplnění pedagogického vzdělání nebo další kvalifikaci např. na konzervatoři. Naši absolventi nacházejí uplatnění na středních školách (konzervatoře, hudební gymnázia aj.), případně i na základních uměleckých školách. Další doktorské studium pak otevírá možnost působení na vysokých školách (filozofické, pedagogické aj. fakulty) a v dalších akademických institucích. Důraz na schopnost kreativního a kritického myšlení a na schopnost komplexního přístupu k řešení problémů při studiu otevírá absolventům cestu také do nejrůznějších profesí mimo oblast hudby a hudební vědy.

Zajímá nás, co dělají naši absolventi a poskytujeme prostor pro sdílení jejich zkušeností s našimi studenty a studentkami. Poslední akce tohoto typu se odehrála v únoru 2016.

Úvod > Studium > Uchazečům > O studiu hudební vědy na UK