David Eben

prof. PhDr. David Eben, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • pondělí 12:30-13:30
Členství
 • Oboroví garanti
 • Rada garantů Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B; B8109; 3 roky; FF; cs; P)
 • Oborová rada Musikwissenschaft (D; 8102V003; 3 roky; FF; de; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Hudební věda (D; 8102V003; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Musicology (D; 8102V003; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)
 • Rada garantů Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N; N8109; 2 roky; FF; cs; P,K)
 • Rada garantů Theory and History of Arts and Culture (D; P8109; 3 roky; FF; en; P,K)
 • Rada garantů Allgemeine Teorie und Geschichte der Kunst und Kultur (D; P8109; 3 roky; FF; de; )
 • Rada garantů Obecná teorie a dějiny umění a kultury (D; P8109; 3 roky; FF; cs; P,K)
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 403

© Tomáš Vodňanský

Badatelské zaměření

 • Gregoriánský chorál

Curriculum

Po absolutoriu oboru klarinet na pražské konzervatoři roku 1986 začal studovat obor hudební věda na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde se již od druhého ročníku zaměřil na středověkou hudbu, zejména na gregoriánský chorál. V roce 1991 absolvoval na pařížské konzervatoři (Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris) obor dirigování gregoriánského sboru a v následujícím roce působil jako dirigent souboru Choeur grégorien de Paris. V této době také často navštěvoval klášter Solesmes, centrum výzkumu gregoriánského chorálu, za účelem studia a odborných konzultací.

Od roku 1987 vede vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis, který již realizoval 16 CD a řadu koncertů v České republice i v zahraničí, především s repertoriem české chorální tradice. Nahrávky souboru získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá Harmonie“ za nejlepší českou nahrávku roku).

Od roku 1993 působí v Ústavu hudební vědy na Karlově univerzitě, kde přednáší témata spojená s gregoriánským chorálem a liturgií (neumová a chorální notace, úvod do studia gregoriánského chorálu, seminář středověké monodie, aj.).  V roce 2003 obhájil doktorskou práci „Die Offiziumantiphonen der Adventszeit“, habilitoval se v roce 2007. V letech 2008–2013 byl profesorem gregoriánského chorálu na univerzitě ve švýcarském Lucernu. Pravidelně vede kursy teorie a praxe gregoriánského chorálu ve Francii, Švýcarsku, a Belgii. Spolupracuje taktéž dlouhodobě s Českým rozhlasem na tvorbě pořadů o gregoriánském chorálu (Historie tónu, cyklus Liturgický rok v gregoriánském chorálu).

Vedle středověké duchovní hudby se věnuje také dalším hudebním žánrům. Společně se svými dvěma bratry aktivně působí ve skupině bratří Ebenů.

Projekty

Aktuálně vyučované kurzy

Rozvrh

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výběrová bibliografie

 • …et ego nesciebam. Überlegungen zum Responsorium Vibrans miles lanceam aus dem Offizium der Heiligen Lanze, in: Karel IV. (1316-1378) a hudební odkaz jeho doby, vyd. Lenka Hlávková (v tisku).
 • Kapitoly v monografii Jana Maříková-Kubková (vyd.), Katedrála viditelná i neviditelná, Praha 2019:
  – Počátky liturgického zpěvu v pražském kostele sv. Víta (s. 28-38)
  – Bohoslužebný program středověkých kapitul (s. 62-63)
  – Arnošt z Pardubic a officium v pražské katedrále (342-349)
 • Současné směry interpretace gregoriánského chorálu, in: Hudební věda 54/1 (2017), s. 89-94.
 • Strahovské hlaholské zlomky a jejich vztah k pražské chorální tradici, in: Karel IV. a Emauzy, Liturgie – Text – Obraz, vyd. Kateřina Kubínová et al., Praha 2017, s. 56-67.
 • Karel IV. a hudba / Karl IV. und die Musik, in: Kaiser Karl IV. 1316-2016, Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung, Austellungskatalog, Praha 2016, s. 174-181 [PDF] / Karel IV. a hudba, in: Císař Karel IV. 1316–2016, katalog z výstavy NG, ed. Jiří Fajt – Markus Hörsch, Praha 2017, s. 174-181 [PDF].
 • Eine unbekannte Quelle zum Prager Offizium des hl. Adalbert, in: Hudební věda 51/1-2 (2014), s. 7-20.
 • Die Evangeliumsantiphonen der Donnerstage in der Fastenzeit, in: Cantus Planus, (Papers read at the 16th meeting, Vienna 2011), Wien 2012, s. 127-134
 • Der Blick von Oben. Gregorianische Inspiration im Werk von Petr Eben; publikováno ve sborníku z konference: „Musikalische und theologische Etüden zum Verhältnis von Musik und Theologie“, Hg. Wolfgang Müller, Zürich 2012, s. 201-214
 • Svatojiřský antifonář (Praha, Národní knihovna České republiky, XIV B 13), kompletní index repertoáru pro databázi Cantus. Viz: http://cantusdatabase.org/source/413580/cz-pu-xiv-b-13
 • Eschatologie und Hoffnung in der Liturgie, in: Alter und Bildung, 30 Jahre Seniorenbildung in Luzern, ed. Wolfgang Müller, Fribourg 2010, S. 121-126
 • Gregorianik – Gegenwart einer grossen Tradition, in: Schweizerische Kirchenzeitung 15/16 2009
 • L´office de saint Eloi dans les manuscrits de la confrérie des orfèvres de Prague, in: De Noyon à Prague, Le culte de Saint Eloi en Bohême médiévale, Praha 2007, s. 115-156
 • Historical Anthology of Music in the bohemian Lands, ed. Jaromír Černý and others, Praha 2005 (cf. the section of sacred monophony p. 4-30)
 • Die Benedictus-Antiphonen von Quatember-Mittwoch und Quatember-Freitag im Prager Ritus, in: Miscelanea Musicologica XXXVII, Praha 2003, s. 63-68
 • Die Offiziumsantiphonen der Adventszeit, diss. Charles University, Institute of Musicology, Praha 2003
 • O mulier / Vade mulier: Lösen eines „Antiphonenknotens“, in: Cantus Planus (Visegrád 1998), Budapest 2001, s.119-126
 • Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta [Organisation of Liturgical Space in Saint Vitus Cathedral in Prague], in: Castrum Pragense 2 (1999), s. 227-240
 • Hudba v předhusitské katedrále [Music in the Prague Cathedral in the 14th Century], in: Pražské arcibiskupství 1344-1994, Praha 1994, s. 58-70
 • Zur Frage von mehreren Melodien bei Offiziums-Antiphonen, Cantus Planus Eger 1993, Budapest 1995, s. 529-537
 • Die Bedeutung des Arnestus von Pardubitz in der Entwicklung des Prager Offiziums, (Cantus Planus Pécs 1990), Budapest 1992, s. 571-577
Úvod > Lidé > Vyučující > David Eben