Přijímací zkoušky do Ph.D. studia

struny2

Hudební věda – doktorské studium

Přijímací zkoušky v roce 2022 (pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023). Přesné datum bude upřesněno a uchazeči budou včas vyrozuměni.

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma a typ studia: prezenční nebo kombinované doktorské

Kombinovatelnost: jednooborové  studium
Přijímací zkouška: jednokolová, ústní

Předpokládaný počet přijatých: 3

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen.

Přijímací pohovor do prezenčního i kombinovaného doktorského studia oboru hudební věda spočívá v ústní rozpravě, při němž se vychází z předložených písemných podkladů, tvořících povinnou součást přihlášky ke studiu, a hodnotí se

  1. předložený projekt disertační práce
  2. znalost příslušné odborné literatury a pramenů
  3. dosavadní odborná a publikační činnost uchazeče/uchazečky

Základní dokumenty o přijímacím řízení na stránkách fakulty

Doktorské obory

Doporučené tematické okruhy projektu disertační práce:

  • Repertoár jednohlasého latinského duchovního zpěvu v českých zemích a jeho evropské kontexty
  • Polyfonní tvorba období středověku a renesance v českých zemích a její evropské kontexty
  • Struktura a instituce hudebního života v českých zemích 16. – 20. století
  • Hudba a hudební divadlo v českých zemích v 18. – 20. století a jejich evropské kontexty
  • Významní skladatelé a interpreti 18. – 20. století spjatí s českými zeměmi
  • Stylové proudy a směry hudební tvorby v českých zemích v 20. – 21. století a jejich mezinárodní kontexty
  • Etnomuzikologie, hudební etnografie vybrané tematické oblasti

Jedná se o rámcově formulovaná témata, související se stěžejními oblastmi vědeckovýzkumného programu Ústavu hudební vědy FF UK v Praze a badatelskými zájmy členů tohoto ústavu, kteří jsou kvalifikováni k tomu, aby mohli školit doktorandy. Práce na disertačním projektu i na samotné disertační práci předpokládá specifikaci v rámci vybraného tematického okruhu, provedenou ve spolupráci s možným školitelem či školitelkou.

Další informace o průběhu Ph.D. studia najdete zde.

Úvod > Studium > Uchazečům > Přijímací zkoušky do Ph.D. studia