Průběh NMgr. studia

viola2

Seznam a anotace aktuálně vyučovaných předmětů na ÚHV najdete v SISu v sekci Předměty. Struktura aktuálně vyučovaných předmětů podle aktuálních studijních plánů se vám zobrazí rovněž v sekci Předměty – Prohlížení dle oborů/plánů. Tyto základní informace se vám zobrazí i bez přihlášení. Po přihlášení do SISu se dostanete k detailům předmětů.

Konkrétní průběh vašeho studia se řídí studijním plánem. Na této stránce najdete komentáře ke svým studijním plánům, které se týkají navazujícího magisterského studia.

Vaše studium se řídí také obecnými studijními předpisy a řády FF UK a UK. Věnujte jim svou pozornost, zvláště na začátku studia.

Při veškerých nejasnostech kontaktujte podle typu problému buď tajemnici ÚHV nebo svoji studijní referentku na Studijním oddělení.

Komentář NMgr. studijního plánu

Ve srovnání s Bc. studiem tvoří povinné předměty menší podíl z celkového objemu kreditů. Velký prostor je poskytnut povinně volitelným a volitelným předmětům, jež si studenti volí podle svých preferencí. V tomto stupni studia se tedy předpokládá větší specializace a důraz se klade na hloubku porozumění studovaným tématům. Ačkoli to není formálně vyžadováno, do NMgr. studia by měl student vstupovat již s určitou představou o svém budoucím zaměření a potenciálním tématu své diplomové práce.

Povinné předměty (PP)
Stejně jako v Bc. studiu PP jsou takové předměty, které musíte během svého studia v souladu se svým studijním plánem splnit všechny. Na rozdíl od Bc. studia však neexistuje žádné doporučené pořadí ani rok plnění, PP se zde také nevyučují každý rok všechny, ale někeré se opakují ve dvouletých cyklech. Zamýšlíte-li zvládnout studium za 2 roky, je třeba v každém roce absolvovat ty PP, které se aktuálně nabízejí. Tuto skutečnost je nutné vzít v potaz např. při plánování zahraničního studijního pobytu. PP nemají v tomto stupni studia žádné prerekvizity.

Povinně volitelné předměty (PVP)
Stejně jako v Bc. studiu PVP jsou takové předměty, u nichž máte možnost výběru v rámci skupiny předmětů určitého typu. V souladu se svým studijním plánem musíte během studia splnit v každé skupině PVP předepsaný počet kreditů. V rámci skupin si vybíráte zcela podle osobních preferencí; někdy vám však mohou vyučující doporučit výběr konkrétního předmětu např. v návaznosti na téma vaší závěrečné práce apod. Ve výjimečných případech mohou PVP obsahovat prerekvizity či korekvizity, jež nenajdete ve studijních plánech, ale v detailech předmětů v SISu.

Pokud dvouoboroví studenti nepíší diplomovou práci z hudební vědy, doplní si chybějící kredity za příslušné PVP jakýmikoli předměty vyučovanými na ÚHV, případně kdekoli jinde na UK, které se jim budou počítat jako volitelné.

Nabídka PVP se každý rok více či méně obměňuje. Zatímco výuka seminářů a jazyků v Jazykovém centru je relativně stabilní, výuka dalších PVP se částečně opakuje ve dvou- až tříletých cyklech a částečně je doplňována předměty novými. Rozřazení aktuálně vyučovaných oborových PVP do příslušných skupin podle svého studijního plánu najdete v SISu nebo ve fakultní rozvrhové aplikaci.

Volitelné předměty (VP)
Stejně jako v Bc. studiu VP jsou všechny předměty, jež si kdykoli během studia volíte nad rámec PP a PVP. Jako VP se vám tedy mohou započítat také PP jiných studijních plánů a oborů anebo vaše oborové PVP, které splníte navíc. Minimální počet kreditů získaný za VP během celého studia je stanoven ve studijním plánu, maximální nikoliv. Platí ovšem omezení maximálního počtu kreditů získaných za VP pro průběžnou kontrolu studia, jež se provádí před postupem do dalšího ročníku; kredity za VP nesmí v tomto případě přesáhnout 20% všech kreditů do té doby získaných. Atestace z VP lze plnit na ÚHV, na jakékoli katedře či ústavu FF UK anebo na kterékoli fakultě UK. Pro rozšíření obzorů vám zvláště v jednooborovém NMgr. studiu doporučujeme plnit aspoň část VP mimo ÚHV. Dvouoborovým NMgr. studentům, kteří nepíší diplomovou práci na ÚHV, naopak doporučujeme vybírat si spíše z nabídky ÚHV.

Úvod > Studium > Studentům > Průběh NMgr. studia