Průběh Bc. studia

viola2

Seznam a anotace aktuálně vyučovaných předmětů na ÚHV najdete v SISu v sekci Předměty. Struktura aktuálně vyučovaných předmětů podle aktuálních studijních plánů se vám zobrazí v sekci Předměty – Prohlížení dle oborů/plánů. Tyto základní informace se vám zobrazí i bez přihlášení. Po přihlášení do SISu se dostanete k detailům předmětů.

Konkrétní průběh vašeho studia se řídí studijním plánem. Na této stránce najdete komentáře ke svým studijním plánům, které se týkají bakalářského studia.

Vaše studium se řídí také obecnými studijními předpisy a řády FF UK a UK. Věnujte jim svou pozornost, zvláště na začátku studia.

Při veškerých nejasnostech kontaktujte podle typu problému buď tajemnici ÚHV nebo svoji studijní referentku na Studijním oddělení.

Komentář Bc. studijního plánu

Většinu objemu kreditů za oborové předměty bakalářského studia získáte za povinné předměty. Ty jsou doplněny povinně volitelnými a volitelnými předměty (u dvouoborového studia pouze volitelnými předměty). V tomto stupni studia se tedy nepředpokládá výraznější specializace a cílem je naopak získat co nejširší základy.

Povinné předměty (PP)
PP jsou takové předměty, které musíte během svého studia v souladu se svým studijním plánem splnit všechny. Tyto oborové PP je třeba plnit v doporučeném pořadí v těch ročnících a v tom pořadí, jak je uvedeno ve studijních plánech. Protože na sebe navazují, nebo je jejich plnění časově omezeno, některé z nich jsou provázány prerekvizitami; věnujte jim svou pozornost. Oborové PP jsou všechny vyučovány každý akademický rok, a to v semestrech uvedených ve studijních plánech.

Povinně volitelné předměty (PVP)
PVP jsou takové předměty, u nichž máte možnost výběru v rámci skupiny předmětů určitého typu. V souladu se svým studijním plánem musíte pak během studia splnit v každé skupině PVP předepsaný počet kreditů. V rámci skupin si vybíráte podle osobních preferencí; někdy vám však mohou vyučující doporučit výběr konkrétního předmětu např. v návaznosti na téma vaší závěrečné práce apod. Ve výjimečných případech mohou PVP obsahovat prerekvizity. Prerekvizity či korekvizity PVP nenajdete ve studijních plánech, ale v detailech konkrétních předmětů v SISu.

Pokud dvouoboroví studenti nepíší bakalářskou práci z hudební vědy, chybějící kredity za příslušné semináře si doplní jakýmikoli předměty vyučovanými na ÚHV, případně kdekoli jinde na UK, které se jim budou počítat jako volitelné.

Nabídka většiny PVP se každý rok obměňuje. Zatímco výuka seminářů k bakalářské práci a jazyků v Jazykovém centru je relativně stabilní, výuka předmětů v dalších skupinách PVP se částečně opakuje ve dvou- až tříletých cyklech a částečně je doplňována předměty novými. Rozřazení aktuálně vyučovaných oborových PVP do příslušných skupin PVP podle svého studijního plánu najdete v SISu nebo ve fakultní rozvrhové aplikaci.

Volitelné předměty (VP)
VP jsou všechny předměty, jež si kdykoli během studia volíte nad rámec PP a PVP. Jako VP se vám tedy mohou započítat také PP jiných studijních plánů a oborů anebo vaše oborové PVP, které splníte navíc. Minimální počet kreditů získaný za VP během celého studia je stanoven ve studijním plánu, maximální nikoliv. Platí ovšem omezení maximálního počtu kreditů získaných za VP pro průběžnou kontrolu studia, jež se provádí před postupem do dalšího ročníku; kredity za VP nesmí v tomto případě přesáhnout 20% všech kreditů do té doby získaných. Atestace z VP lze plnit na ÚHV, na jakékoli katedře či ústavu FF UK anebo na kterékoli fakultě UK. Pro rozšíření obzorů vám zvláště v jednooborovém Bc. studiu doporučujeme plnit aspoň část VP mimo ÚHV. Dvouoborovým Bc. studentům, kteří nepíší bakalářskou práci na ÚHV, naopak doporučujeme vybírat si spíše z nabídky ÚHV.

Úvod > Studium > Studentům > Průběh Bc. studia