Průběh Ph.D. studia

viola2

Průběh studia

Po přijetí a zápisu do doktorského studia hudební vědy si doktorand/doktorandka ve spolupráci se školitelem/školitelkou sestaví individuální studijní plán, který zahrnuje povinné atestace z filozofie a z cizího jazyka, tři oborové atestace a ústní státní doktorskou zkoušku. K dalším povinnostem v rámci doktorského studia patří pravidelná a aktivní účast v doktorském semináři, účast na domácích a mezinárodních oborových konferencích, podávání grantů ve fakultní a univerzitní grantové soutěži nebo spoluúčast na řešení grantových projektů školitele/školitelky, jakož i výpomoc při výuce studentů a studentek v bakalářském a magisterském studijním programu.

Standardní doba studia jsou čtyři roky (osm semestrů), maximální doba studia je osm let (16 semestrů). Doktorandi a doktorandky v prezenčním studiu musí složit všechny předepsané atestace včetně ústní státní doktorské zkoušky v rámci standardní doby, tj. do konce 8. semestru. Nejzazší termín pro odevzdání doktorské disertace je šest měsíců před vypršením maximální doby studia, neboli na konci 15. semestru.

Disertační práci je možné v odůvodněných případech psát a obhajovat i v jiných jazycích než v češtině (angličtina, němčina, slovenština aj.). Možné je rovněž doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle.

Řádný průběh doktorského studia a plnění studijních povinností pravidelně kontroluje a hodnotí oborová rada, jejímž předsedou je v současné době prof. PhDr. David Eben, Ph.D.

Zakončení studia

Předpokladem úspěšného zakončení doktorského studia je složení státní doktorské zkoušky a obhajoba disertační práce.

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK

Aktuální informace vám poskytnou referentky a referenti Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK. Na jeho webu najdete také informace k nejrůznějším situacím, které vás od nástupu do studia až po převzetí diplomu mohou potkat.

Úvod > Studium > Studentům > Průběh Ph.D. studia