Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let

Janáčkův máj, o.p.s. ve spolupráci s Partnerstvím OSA a Asociací hudebních umělců a vědců

VYHLAŠUJÍ:

10. ročník soutěže “Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let” z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska je vyhlášen ve dvou kategoriích:

I. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2020 nedovršili 30 let. II. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2020 nedovršili 21 let.

Do obou kategorií mohou soutěžící zaslat skladby:

• Pro sólové nástroje bez doprovodu. • S doprovodem jednoho nástroje (klavír, varhany, kytara apod.), nebo nástroje zastoupené v symfonickém orchestru. • Pro malé komorní soubory od dvou do jedenácti nástrojů (v různých kombinacích). • Pro ustálená nástrojová obsazení (duo, trio, kvartet, kvintet, komorní orchestr do 24 členů a komorní pěvecký sbor).

Přihlašovací formulář je k dispozici na adrese:

Generace 2021 – přihláška

Podmínky soutěže:

1. Doba trvání skladby nesmí přesáhnout 20 minut.

2. Do soutěže mohou být přijaty pouze skladby v jiných soutěžích neoceněné – soutěžící tento požadavek doloží čestným prohlášením.

3. Soutěž je neanonymní. Partitury musí být napsány čitelně v elektronické podobě (PDF, JPG) online prostřednictvím přihlašovacího formuláře a doporučuje se přiložit orientační zvukový snímek (mp3, mp4…)

4. Zaslané práce vyhodnotí mezinárodní odborná porota ve složení: Milan Báchorek (ČR), Ivan Kurz (ČR), Hanuš Bartoň (ČR), Vít Zouhar (ČR), Alexander Lasoń (PL), Jevgenij Iršai (SK), László Tihanyi (HU)

5. Ceny jsou v kategoriích rozděleny:

I. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2020 nedovršili 30 let. 1. místo – 30 000 Kč / 1150 € 2. místo – 20 000 Kč / 750 € 3. místo – 10 000 Kč / 400 €

II. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2020 nedovršili 21 let. 1. místo – 20 000 Kč / 750 € 2. místo – 10 000 Kč / 400 € 3. místo – 5 000 Kč / 200 €

6. Cena Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) pro nejlepšího českého účastníka činí 15 000 Kč.

7. Porota má právo některou z cen neudělit, případně kteroukoliv z cen rozdělit mezi více oceněných autorů.

8. Do soutěže mohou být přijaty nanejvýš dvě skladby jednoho autora.

9. Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2021 (rozhodující je datum odeslání přihlášky).

10. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do konce března 2021.

11. Vybrané oceněné skladby budou uvedeny na koncertě oceněných prací Generace 2021, v rámci jedné z doprovodných akcí MHF Leoše Janáčka 2022.

12. Každý autor je povinen přiložit k přihlašované skladbě svá osobní data, včetně telefonního a mailového spojení a adresu bydliště, případně korespondenční adresu.

13. Zápisné – administrativní poplatek činí:

a) U účastníků z ČR 500 Kč za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí do ledna 2021 bankovním převodem na účet č. 185514525/0300, variabilní symbol 31012021.

b) U zahraničních účastníků 20 EUR za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí do ledna 2021 bankovním převodem na účet č. 198496071/0300, variabilní symbol 31012021, BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ79 0300 0000 0001 9849 6071.

14. Soutěžní skladby s označením “Generace 2021” účastník doručí do 31. ledna 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře, jenž je uvěřejněn na webových stránkách www.mhflj.cz v sekci “GENERACE”. Pro soutěžní ročník 2021 se přijímají pouze kompozice doručené v elektronické verzi přes přihlašovací formulář. Doručení kompozic ve fyzické formě již není nutné.

Kontakt: Johana Juríková produkce@janackuvmaj.cz +420 731 176 024

Úvod > Nástěnka > Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let