Ocenění „Kniha roku“ pro Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století

V letošní soutěži Nakladatelství Academia získala dne 12. září 2022 hlavní cenu a titul „kniha roku“ publikace Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století. Na knize se podílel také náš kolega Marc Niubo.

Blahopřejeme a zvídavé čtenáře zveme ke studiu knihy do naší knihovny!

Kniha Panovnický majestát si neklade za cíl seznámit čtenáře s životopisy habsburských panovníků ani podniknout sondu do fungování císařského dvora. Je zaměřena na české prostředí a částečně i na prostředí moravské, jakkoli její autoři vnímají odlišnosti obou korunních zemí i fakt, že jejich vztah k panovníkovi nebyl v raném novověku vždy shodný. Morava tak v mnoha kapitolách představuje spíše komparativní materiál než meritorní předmět zájmu, a to i z důvodu, že již existují badatelé věnující se dané problematice optikou moravských pramenů. Pro Čechy, Moravu i Slezsko však platí základní premisa, že zde český král ve sledovaném období 17. a 18. století trvale nesídlil. Přesto zde byl přítomen jako princip, jako symbol nebo jej bylo možné identifikovat prostřednictvím existujících mocenských vztahů: české země se k němu upínaly jako k hlavě politického systému. Na druhou stranu platí, že české země nestály ani v nejmenším mimo zájem Habsburků, kteří je aktivně spravovali, zasahovali do jejich vnitřního života a neustále zdůrazňovali fakt, že jsou českými králi, odkazovali se na tradice s tím spojené a pohybovali se v právním rámci, jenž byl takto vymezen.

Hudební tématika je zde pojednána trochu jinak než v obvyklých historických přehledech. Sledovány jsou především nejrůznější formy reprezentace panovníka pomocí hudby a divadla, přičemž důraz je kladen na české aspekty. Čtenář se tak seznámí jak s vybranými skladbami, jimiž byli oslavováni Habsburkové jako čeští králové, ať už u dvora ve Vídni nebo v českých zemích, tak i jejich politickými, ceremoniálními či liturgickými souvislostmi.

Úvod > Aktuality > Ocenění „Kniha roku“ pro Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století