Vychází Carmina Clericorum, kritická edice pozdně středověkých písní ze studentského prostředí

Vychází Carmina Clericorum: Sacred Latin Songs from the 14th and 15th centuries in the Central European University and School milieu = Latinské duchovní písně 14. až 15. století ve středoevropském univerzitním a školském prostředí, čtvrtý svazek ediční řady Monumenta Liturgica Bohemica v nakladatelství L. Marek.

Edici připravil Jan Ciglbauer ve spolupráci s klasickými filology a medievisty Martinem Bažilem, Adélou Ebersonovou a Henry Howardem. Svazek o 300 stranách přináší 32 písní na základě 101 zápisů zakódovaných v kritickém aparátu, průvodní studii v angličtině a češtině a překlady latinských textů.

Carmina clericorum je kritická edice melodií a textů latinských písní, které se převážně uplatnily v komunitním duchovním životě studentů a žáků pozdního středověku. Část badatelů těmto skladbám říká lejchy, pro jiné se jedná o pozdní kondukty, pro další badatele představují poněkud neuchopitelnou hudební tvorbu na sklonku gregoriánské chorální praxe, mohutně ovlivněnou soudobou písňovou tvorbou. Germanisté v těchto písních spatřují zakletou zásobárnu melodií k německým písním dochovaným jen ve formě textu. V každém případě to jsou plody kosmopolitního prostředí předhusitské pražské univerzity a zdejšího „raně reformačního“ ducha, které později dozrávaly a osamoceně putovaly po okolních středoevropských regionech a do značné míry kopírovaly osud předhusitského univerzitního odkazu v 15. století. U oblíbených skladeb je možno sledovat vývoj od střídmého a teologicky vypointovaného stylu k navyšování objemu a určitému manýrismu na sklonku 15. století.

Edice čerpá z rozšířené pramenné základny. Zjištění, že Lübecký tropář se vrátil z exilu v sovětských knihovnách, objev dosud neznámých zápisů v Reichersbergu a důkladná revize jednoho pozapomenutého svazku ve Wolfenbüttelu umožnila i nový pohled na rytmické pojetí této hudby. Společným stylovým znakem je cílené střídání melismatického stylu s modálně rytmizovanými pasážemi.

https://www.kosmas.cz/knihy/291959/carmina-clericorum/

Úvod > Aktuality > Vychází Carmina Clericorum, kritická edice pozdně středověkých písní ze studentského prostředí