Chcete poznat hudbu zevnitř? Přihlášky k bakalářskému studiu do 28. února

Co mají společného Vytautas Landsbergis, Ivan Medek a Zdeněk Nejedlý? Kromě toho, že byli známými a prominentními osobnostmi veřejného života ve svých zemích, měli ve svých životopisech studium hudby a hudební historie. Politika však není primárním cílem působení hudebních vědců.

Kromě vlastního muzikologického výzkumu na půdě univerzit a akademií věd se muzikologické vzdělání uplatňuje v celé řadě institucí, které buď přímo zajišťují hudební provoz, anebo ho ze zálohy podporují jako např. hudební vydavatelství, televize, rozhlas, tištěná i online média, orchestry, divadla, muzea, knihovny a jejich sbírky historických dokumentů. Všude tam je potřeba člověka, který se orientuje v dějinách hudby a problémech současné evropské i mimoevropské hudební kultury, má přehled o hudebním repertoáru, ovládá metody vědecké práce a nakládání s informacemi a umí zapojit kritické myšlení. Muzikologické vzdělání poskytuje člověku jiný, ale stejně potřebný pohled na hudbu než čistě umělecké vzdělání a zkušenosti z hudební praxe.

Staňte se součástí muzikologického pracoviště s dlouhou tradicí, která sahá až k samotným kořenům hudební vědy jako moderního vědeckého oboru. Ústav hudební vědy FF UK zajišťuje bakalářské i navazující magisterské studium. Lze studovat jednooborově i dvouoborově. Informace ke studiu hudební vědy na FF UK shrnuje sekce Uchazečům.

Přihlášky do bakalářského studia lze podat do 28. února 2021, do navazujícího magisterského studia až do 31. března 2021. Podoba přijímací zkoušky je podrobně rozpracována na stránkách Ústavu hudební vědy FF UK, obecné informace k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu jsou k dispozici na na fakultních stránkách.

Úvod > Aktuality > Chcete poznat hudbu zevnitř? Přihlášky k bakalářskému studiu do 28. února